Menu

We make YOU dance

Klik voor de content

Algemene regels van onze dansstudio

Om het dansplezier van iedereen te garanderen zijn we genoodzaakt enkele afspraken te maken en verwachten wij dat iedereen deze zal naleven:

 • Bezoekers (leerlingen, gasten, enz.) dienen zich gedurende hun verblijf in de dansstudio te houden aan de huisregels.
  Bij niet naleving kan worden overgegaan tot verwijdering.
 • Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risisco. De directie van DiLuna is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker in de dansschool. Het gebruik van kleedkamers is op eigen risico.
 • Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen, kan niet ten laste van DiLuna worden gelegd.
 • Filmen alsook video-opnames zijn verboden in de studio, dit kan enkel met toestemming van de zaakvoerder.
 • Drugs en doping worden niet getolereerd en hebben een onmiddellijke schorsing van de lidkaart en de toegang van de dansstudio tot gevolg.
 • Eigen dranken zijn niet toegelaten.
 • Vaders en/of moeders zijn toegelaten in de danszaal om hun kinderen te begeleiden en te helpen met omkleden als deze NIET ouder zijn dan 8 jaar. Gelieve ook geen lawaai te maken tijdens de danslessen.
 • Het is de zaalgebruiker verboden om te zaal te betreden met vuile schoenen.
 • Jongeren minder dan 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen binnen DiLuna.
 • Roken is verboden.
 • Het betalen van lesgeld betekent dat het huisreglement is gekend en aanvaard.
 • De lesgevers bepalen welke lessen de leden kunnen volgen. Zij houden hierbij rekening met leeftijd en bekwaamheden. Deze lessen kunnen in overleg met de betrokkenen gewijzigd worden.
 • Het niet doorgaan van een les om welke reden ook, is geen aanleiding tot terugbetaling.
 • Betaling van het lesgeld dient voor de aanvang van de eerste les te gebeuren.
 • De dansschool mag een cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan te weinig cursisten, langdurige ziekte, enz. Ingeval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het betaalde lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden à rato van het aantal nog niet genoten lessen. Indien om medische of grondige redenen reeds betaalde lessen uit een cursus niet kunnen bijgewoond worden dan kan de cursist de gemiste lessen meenemen naar het volgende dansseizoen. Deze gemiste lessen worden dan afgetrokken van het nieuwe lessenpakket.
 • Tijdens de danslessen is het ten stelligste aan te raden om juwelen uit te doen!!
 • Alle kinderen t.e.m. 8 jaar worden gevraagd om sportieve, gemakkelijke kledij te dragen alsook turnpantoffels of balletsloefjes.
 • Een  verzekering is verplicht. Van 2 - 16j betaald u 5€/jaar vanaf 17j betaald u 9€/jaar.
Back to Top